BRIOTECH COMPANY LIMITED

บริการระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM SYSTEM)

BRIOTECH COMPANY LIMITED

บรีโอเทค พร้อมให้บริการดูแลระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าระบบยังทำงานได้อย่างถูกต้องตรงตามที่ออกแบบไว้และสอดคล้องตามมาตรฐานหรือที่กฎหมายกำหนด เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและทรัพย์สินของลูกค้า ดำเนินการด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและทีมงานมืออาชีพซึ่งผ่านการอบรมจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

บริการของเรา

  • บริการตรวจรับรองตามมาตรฐานและกฎหมาย
  • บริการบำรุงรักษาและตรวจสอบประจำปี (PM)
  • บริการออกแบบและติดตั้งระบบใหม่
  • บริการแก้ไขปัญหาระบบให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามที่ออกแบบไว้
  • บริการแก้ไขปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
  • บริการให้คำแนะนำการดูแลระบบอย่างถูกวิธี
  • จำหน่ายอะไหล่

ใบอนุญาต

  • ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล เลขที่ 1071/59
  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทบุคคล เลขที่ ภฟส.15446 / พฟก.962
  • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร(แบบ รต.1) เลขที่ บ.2986/2561
brio_tech@hotmail.com
chosalid@hotmail.com
02-737-8434
084-360-3309